توسعه شبکه ارزش گرافن در انگلیس

این نقشه، ۱۷ ذینفع این حوزه، شامل صنعت، سرمایه‌گذار، دولت، مجموعه‌های استاندارد، نهادهای دانشگاهی و پرداخت‌کنندگان مالیات را نشان می‌دهد.

هر فعالیتی که ما انجام می‌دهیم از تحقیق، توسعه، آزمایش، تولید و سرمایه‌گذاری گرفته تا فروش، بخشی از یک شبکه ارزش محسوب می‌شوند. شناخت شبکه ارزش و نحوه‌ی تغییر آن، بسیار مفید بوده و این امر می‌تواند به حفظ یا افزایش ارزش ناشی از تغییرات حاصله کمک نماید.
مؤسسه تحقیقات سرمایه‌گذاری کمبریج (CIR) یک نقشه شبکه ارزش توسعه داده است که در قالب آن موانع پذیرش و استفاده از گرافن ارائه شده است. این نقشه، ۱۷ ذینفع این حوزه، شامل صنعت، سرمایه‌گذار، دولت، مجموعه‌های استاندارد، نهادهای دانشگاهی و پرداخت‌کنندگان مالیات را نشان می‌دهد.
این نقشه در خلال برگزاری یک دوره آموزشی با همکاری کارشناسان صنعت، مؤسسات خدمات حرفه‌ای و صاحب‌نظران دانشگاهی توسعه یافته است. هدف از توسعه این شبکه ارزش، شناسایی موانع پذیرش و استفاده از گرافن توسط ذینفعان مختلف به منظور توسعه رویکردهایی برای کاهش و رفع این موانع می‌باشد.
کاهش یا رفع موانع می‌تواند به سرعت رشد کاربردهای گرافن کمک کند. این امر از طریق ارائه خدمات امکان‌پذیر بوده و طراحی خدمات نقش مهمی در توسعه و رشد کاربردها دارد. همچنین نقشه جدید، جریان ارتباطات بین ذینفعان را با فِلش نشان داده تا از این طریق، جهت‌ ارتباطات را نشان دهد. این جریان‌ها می‌تواند پول، محصول، اطلاعات، خدمات و یا ترکیبی از موارد مذکور باشد. همچنین این فِلش‌ها می‌تواند نشانگر نیازها و انتظارات یک ذینفع نیز باشد.