فناوری‌ نانوی سبز: اثرات زیست‌محیطی مثبت

بیانیه رسالت فناوری‌ نانوی سبز باید جهت‌گیری بلندمدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه نانو را تسهیل نماید.

اصول طراحی فناوری‌ نانوی سبز توسط کمیسیون نانوی آلمان توسعه یافته است. این کمیسیون تلاش کرده است تا دستورالعمل‌های منسجمی را در زمینه تولید پایدار و سازگار با محیط‌زیست ارائه کند. این پیشگامی منطبق بر اهداف سیاست‌های تحقیق و توسعه‌ی بین‌المللی بوده و باید قادر باشد تا جنبه‌های اجتماعی مطلوب را در توسعه فناوری مدنظر قرار دهد. مقاله حاضر بر این سوال تمرکز دارد که تا چه حد این مفاهیم به توسعه سازگار با محیط‌زیست در حوزه فناوری‌ نانو کمک می‌کند. در این راستا، مقاله کنونی پروژه‌های تحقیقاتی اجرا شده در زمینه جنبه‌های خاص اصول طراحی نانوی سبز را ارائه کرده است. به علاوه برمبنای تحقیق و توسعه علمی و فناوری، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مفاهیمی نظیر اصول طراحی نانوی سبز می‌تواند ملاحظات زیست‌محیطی تحقیقات را مدنظر قرار دهد.
در این مقاله، ابتدا اصطلاح نانوی سبز بررسی شده و مفاهیم مختلف رویکرد سازگار با محیط‌زیست معرفی می‌شود. سپس پروژه‌های تحقیق و توسعه ویژه‌ی مربوط به اجرای فناوری‌ نانوی سبز فهرست شده و در نهایت به این سوال که تا چه حد اصول طراحی نانوی سبز توسعه یافته توسط کمیسیون نانوی آلمان، بر تحقیق و توسعه‌ی کنونی فناوری‌ نانو در محیط زیست تأثیر دارند، پاسخ داده شده است.
مفاهیم توسعه مسؤولانه فناوری‌ به معنی این است که توسعه فناوری‌های جدید باید در راستای مقاصد اجتماعی مطلوب باشند. در این راستا نیز بیانیه رسالت فناوری‌ نانوی سبز باید جهت‌گیری بلندمدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه نانو را تسهیل نماید.
متن کامل این مقاله به طور رایگان از طریق نشانی زیر قابل دریافت است. http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=42342_4.php