تدوین ۳۹ امین استاندارد ملی ایران در حوزه فناوری نانو

یک استاندارد ملی دیگر در حوزه فناوری نانو با عنوان “فناوری نانو- تعیین مشخصات عملکرد دستگاه‌های اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون- روش آزمون ” با شماره استاندارد ۱۹۹۳۵به چاپ رسید.

با چاپ استاندارد ملی “فناوری نانو- تعیین مشخصات عملکرد دستگاه‌های اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون- روش آزمون” ، تعداد استانداردهای ملی تدوین شده در حوزه فناوری نانو به ۳۹ عدد ارتقا یافت.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون برای بررسی عملکرد تجهیزات غشایی اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون است و برای تعیین مشخصات عملیاتی دستگاه‌های اسمز معکوس در شرایط آزمون استاندارد کاربرد دارد.

در این استاندارد سه روش آزمون دستگاه‌های اسمز معکوس آب لب‌شور، دستگاه‌های نانوفیلتراسیون و دستگاه‌های اسمز معکوس آب دریا ارائه شده است.

متن کامل این استاندارد از لینک قابل دریافت است.