انتشار دومین ویرایش راهنمای حمایت از ایمنی کار با نانو مواد توسط گروه ایمنی نانو انگلستان

گروه ایمنی نانو انگلستان (UKNGS) راهنمای حمایت از ایمنی کار با نانو مواد در آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه را به روز کرده و و ویرایش دوم آن را منتشر نموده است.

اهداف سند فراهم نمودن راهنمای فاکتورهای مربوط به ایجاد محیط کار ایمن و روش کار ایمن مناسب هنگام کار با نانو مواد ‌می‌باشد. این سند برای محدوده وسیعی از نانو مواد، از قبیل ذرات، فیبرها، پودرها، لوله‌ها و سیم‌ها همچنین انبوهه‌ها و نانوذرات بهم چسبیده قابل کاربرد است و عدم قطعیت‌های قبلی و فعلی در توسعه مدیریت ریسک موثر مرتبط با نانو مواد را شناسایی خواهد کرد و از استراتژی احتیاطی برای به حداقل رساندن مواجهه بالقوه حمایت ‌می‌نماید.
ویرایش دوم راهنما، به روزرسانی تغییرات قانون گذاری، مطالعات اخیر در ادبیات و بهترین روش کار از سال ۲۰۱۲ را فراهم نموده است. به طور خاص، بخش‌های خاصی نیز بازبینی گردیده است تا سیستم‌هارمونیک جهانی(GHS) اعمال شود که از ۱ ژوئن، ۲۰۱۵ از طریق قوانین CLP به اجرا در آمده است. این سند رویکردهای استفاده شده فعلی برای انتخاب اقدامات کنترلی مناسب برای مدیریت نانو مواد، مخصوصا ابزار باند کنترلی که در حال حاضر استفاده ‌می‌گردد را توضیح داده است. تغییرات معنی دار در بخش‌های زیر دیده ‌می‌شود: “باند کردن مخاطرات”، ” کنترل مخاطرات”، “سم شناسی” و ” پایش”.
کارفرمایان، مدیران، مشاوران ایمنی و بهداشت و استفاده‌کنندگان از ذرات نانو مواد در آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه، راهنما را باید در رابطه با کد تایید شده تمرینی روی COSHH، و همراه با دیگر ادبیات ارجاع داده شده در سند استفاده نمایند. این سند اطلاعات فعلی موجود را درنظر گرفته است و در فرمت راهنما و توصیه‌هایی برای حمایت از بکارگیری پرتکل‌های مناسب و اقدامات کنترلی بوسیله کارفرمایان و کارکنان را ارائه نموده است و در نظر دارد سند به صورت دوره‌ای بازبینی و به روز گردد.