تمرکز اجلاس سران جهان در زمینه تنظیم مقررات، بر روی استانداردها و کاربردهای فناوری نانو

اجلاس سران جهان در زمینه تنظیم مقررات(GSRS) در سپتامبر ۲۰۱۶، در مریلند برگزار خواهد شد.

اجلاس سران جهان در زمینه تنظیم مقررات(GSRS) در سپتامبر ۲۰۱۶، در مریلند برگزار خواهد شد. هر نشست GSRS بر یک حوزه علم تنظیم مقررات تمرکز دارد که نشست سپتامبر ۲۰۱۶ بر استاندارد‌های فناور‌ی نانو و کاربردهای آن تمرکز خواهد داشت که قبلا در کارگاه GSRS در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵ مورد بررسی قرار گرفته‌است. کارگاه سال ۲۰۱۵ بر اندازه‌گیری مشخصات فیزیکوشیمیایی و استاندارد‌های مرتبط با نانو مواد در حالت ساده و در ماتریس‌های پیچیده تمرکز داشت. این نشست با هدف توسعه‌‌ی اندازه گیری‌ها و استانداردهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی برای کاربرد‌های خاص از جمله: دارو‌های حاوی نانومواد، لوازم پزشکی، مواد غذایی و مواد در تماس با غذا و محصولات مراقبت شخصی تمرکز خواهد داشت. اهداف این نشست به شرح زیر می‌باشد:

• آموزش گروه وسیعی از ذی نفعان در زمینه آخرین پیشرفتهای فناوری نانو، روشهای اندازهگیری و استانداردهای مقرراتی؛
• شناسایی نیازهای فوری فناوری نانو، روشهای اندازه گیری و استانداردهای مقرارتی؛
• هماهنگی بیشتر میان ذی نفعان با هدف توسعه استانداردها.
نتایج مورد انتظار این نشست به شرح زیر می‌باشد:
• انتشار یک گزارش جلسه؛ اطلاعات به دست آمده از جلسات طوفان فکری خلاصه می‌‌شود تا نیازمندی‌‌ها در زمینه تدوین استانداردهای جدید، راهنمای اسناد و مواد مرجع، بر اساس اجماع و با هدف تنظیم مقررات برای محصولات نانو، اخذ و اولویت بندی شوند. علاوه بر این، آخرین پیشرفت‌ها و همچنین شکاف‌های موجود در مقررات فناوری نانو برای طیف وسیعی از کاربردها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کل این اطلاعات در یک گزارش به صورت عمومی منتشر خواهد شد.
• توافق جهانی بر روی یک وبسایت متمرکز؛ وبسایت‌هایی وجود دارند که حاوی اطلاعاتی در مورد استانداردها هستند، مانند: پایگاه داده فناوری نانو متعلق به موسسه ملی استاندارد آمریکا (ANSI). یک وبسایت متمرکز جدید حاوی لینک‌ فهرست‌های استاندارد‌های بین‌المللی موجود موردنیاز است تا کل اطلاعات در یک محل مشخص ارایه شود. این مساله قابل بررسی است که چنین وبسایتی به صورت بخشی از برنامه پایش نانومواد اتحادیه اروپا و با میزبانی سازمان مواد شیمیایی اروپا (ECHA) راه اندازی شود.

سند اولیه ای برای مطالعه در پیش از اجلاس تهیه شده است که شامل یک فهرست ۲۶ صفحهای از اسناد راهنمای سازمان‌‌های بین المللی و آمریکایی تنظیم مقررات، اسناد سازمانهای دیگر، استانداردهای تدوین شده، پروتکلهای در دسترس عموم، و مواد مرجع نانو مقیاس میباشد.