درخواست کمیسیون اروپا برای اظهارنظر علمی درباره نانونقره کلوئیدی

کمیسیون اروپا از کمیته علمی ایمنی مصرف کننده (SCCS) درخواست کرده‌است تا درباره نانونقره کلوئیدی اظهار نظر کند.

کمیسیون اروپا از کمیته علمی ایمنی مصرف کننده (SCCS) درخواست کرده‌است درباره نانونقره کلوئیدی اظهار نظر کند.
این کمیته تاکنون فهرستی شامل ۶۳ محصول آرایشی حاوی نانونقره را به کمیسیون اروپا تحویل داده‌است. بر اساس این فهرست، نقره کلوئیدی در محصولات آرایشی رها شونده و شوینده مانند: محافظ پوست و خمیر دندان، با غلظت ماکزیمم یک درصد استفاده می‌شود. با توجه به توانایی نانوذرات برای جذب و ورود در سلول‌ها، نگرانی‌هایی در زمینه استفاده از نانونقره کلوئیدی وجود دارد. به همین علت کمیسیون اروپا از SCCS درخواست کرده‌است تا یک ارزیابی ایمنی درباره نانونقره‌‌های کلوئیدی ذکر شده در این فهرست را با توجه به شرایط مواجهه قابل پیش بینی انجام دهد.
بر اساس مقررات مواد آرایشی، هر محصول آرایشی حاوی نانو‌مواد باید شش ماه پیش از عرضه به بازار، به کمیسیون اروپا اعلام شود. اگر کمیسیون در مورد ایمنی نانوماده‌ ارائه شده نگرانی‌هایی داشته باشد، برای ارزیابی کامل ریسک، آن را به SCCS ارجاع خواهد داد.
کمیسیون اروپا از SCCS درخواست کرده‌است موارد زیر را به طور خاص بررسی کند:
۱٫ در مورد ایمنی نانو نقره کلوئیدی مورد استفاده در مواد آرایشی، شامل خمیر دندانها و محصولات حفاظت از پوست با حدکثر حد غلظت یک درصد و با در نظر گرفتن شرایط مواجهه قابل پیش بینی، نظرات و آرای خود را ارائه نماید.
۲٫ سایر نگرانی‌های علمی مرتبط با استفاده از نانونقره کلوئیدی در محصولات آرایشی را عنوان کند.
این اظهارات باید شش ماه بعد از دریافت درخواست کمیسیون اروپا ارائه شوند.