دوز سلولی چه اهمیتی در مقایسه مطالعات نانو‌ذرات دارد؟

طبق یافته‌‌های مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا (JRC)، محاسبه کسری از نانو ذرات که در آزمایشات برون تن در تماس با سلول‌ها (دوز سلولی) قرار می‌گیرند، برای تعیین دوز پاسخ در زمان ‌ارزیابی ریسک ضروری می‌باشد.

بر اساس تحقیقات JRC، با توجه به افزایش استفاده از نانو‌مواد در محصولات،  به روش‌های آزمون برون تن استاندارد و قابل اتکا برای غربالگری سمیت ناشی از این مواد نیاز است. البته آن‌ها اعتراف می‌‌کنند که توسعه چنین روش‌های برای ارزیابی خطرات نانومواد چندان آسان نیست.
طبق اظهارات آن‌ها، دوز سلولی اغلب در متون علمی نادیده گرفته می‌شود که این مساله مقایسه مجموعه داده‌‌های به دست آمده از مطالعات مختلف را دشوار می‌‌کند. تخمین زدن این پارامتر اهمیت زیادی دارد و وابسته به انتقال نانوذرات و پیوند آن‌ها با غشای سلولی و همچنین ظرفیت سلول‌ها برای جذب نانومواد می‌باشد.
گروه تحقیقاتی JRC، به مدیریت پاسکال کولپو، ارتباط بین ویژگی‌‌های فیزیکوشیمیایی نانوذرات طلا با رسوب آن‌ها در لایه‌‌ای از سلول‌ها را به صورت برون تن مطالعه نمود. نانوذرات طلا به دلیل ماهیت خنثی و زیست سازگاری و پایداریشان در بسیاری از سیستم‌های مدل استفاده می‌‌شود.
این محققان ابتدا نانوذرات را در محیط کشت سلول مشخصه‌‌یابی نمودند تا  قـطر و چگالی جرمی ظاهری کمپلکس نانوذره- پروتئین را که به طور ناگزیری تشکیل می‌‌شود، تعیین نمایند. سپس با استفاده از اندازه‌گیری جذب ماوراء بنفش مرئی برای مطالعه سینتیک واکنش، تایید کردند که کسر نانوذرات رسوب کرده تفاوت بسیاری با غلظت اولیه دارد. کسر رسوب کرده به شدت وابسته به اندازه نانوذرات و چگالی ظاهری است؛ بدین ترتیب که هر چه ذرات کوچکتر باشد، رسوب کمتر خواهد بود.
بر اساس اظهارات محققان در مجله «سم‌شناسی ذره و فیبر»، این مطالعه اهمیت مشخصه‌‌یابی صحیح را نشان می‌دهد. همچنین شرایط آزمایشگاهی مناسب از جمله غلظت اولیه نانوذرات و ارتفاع مایع باید در نظر گرفته شود، زیرا به شدت بر دوز سلولی و ماهیت برهم کنش بین نانوذرات با سلول‌ها تأثیر دارد.
این گروه امیدوار است این مطالعات سیستماتیک به توسعه روش‌های برون تن استاندارد و قابل اتکا برای غربالگری سمیت نانو مواد کمک کند.