تعداد استانداردهای ملی ایران در فناوری نانو به ۴۸ عنوان رسید

سازمان ملی استاندارد، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان دی ماه ۹ استاندارد ملی فناوری نانو منتشر کرده است. با انتشار این استانداردها، تعداد استانداردهای ملی ایران در فناوری نانو به ۴۸ عنوان رسیده است.

این استانداردها به موضوعات متنوع و گوناگونی اعم از اصطلاحات و واژگان، روش‌های آزمون، مواد و محصولات، ایمنی و آموزش می‌پردازند. ۹ استاندارد منتشر شده در سال ۹۵ به شرح زیر می‌باشند:

۱٫ استاندارد شماره ۲۰۴۵۴: اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نانو مواد در سوسپانسیون به روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانو ذره (NTA)
این استاندارد به اندازه‌گیری توزیع اندازه ذرات معلق از تقریباً ۱۰ نانومتر تا آغاز ته نشینی بسته به نمونه، با استفاده از روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانوذره می‌پردازد.

۲٫ استاندارد شماره ۲۰۷۴۶: فناوری نانو- آزمون یکپارچگی سامانه‌های غشائی تصفیه آب (نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس)- روش آزمون
این استاندارد روش آزمون عملکرد یکپارچگی تجهیزات غشایی اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون را با استفاده از آزمون‌های مبتنی بر اعمال هوا بر پایه زوال فشار و زوال خلا، فناوری‌های مواد رنگی محلول و کدورت و آزمون‌های پایش عبور TOC برای پس زنی مواد معلق و میکروبها تعیین می‌کند.

۳٫ استاندارد شماره ۲۱۱۴۴: فناوری نانو- مشخصه‌های سوسپانسیون‌های کاری نانو اشیاء برای سنجش برون تن به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانو شی
این استاندارد مشخصه‌های  سوسپانسیون‌های کاری نانواشیا را توصیف می‌کند که هنگام آزمون‌های برون تن، به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانوشیء در نظر گرفته شود. همچنین این استاندارد روش‌های کاربردی برای اندازه گیری این مشخصه‌ها را بیان می‌کند.

۴٫ استاندارد شماره ۲۱۱۹۵: فناوری نانو- کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی- روش آزمون
این استاندارد روش‌های آزمون برای ارزیابی کالاهای نساجی را تعیین می‌کند که با افزودن نانومواد، دارای خاصیت ضد میکروبی شده‌اند.

۵٫ استاندارد شماره ۲۱۱۴۵: فناوری نانو- واژه نامه – شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری
این استاندارد به تعاریف ضروری و موردنیازی می‌پردازد که مرزهای شاخص‌های اصلی نوآوری فناوری نانو را برای تسهیل و یکسان سازی ارزیابی فعالیت‌های جهانی فناوری نانو در بخش‌های مختلف تعیین می‌کنند.

۶٫ استاندارد شماره ۲۱۱۹۶: فناوری نانو- آموزش نیروی کار برای تعیین مشخصات در فناوری نانو – آیین کار
این استاندارد به روش‌های  تعیین مشخصات مواد در مقیاس نانو برای تدریس کارشناسان می‌پردازد. 


۷٫ استاندارد شماره ۲۱۱۹۷: سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتای نانو مواد زیستی
در این استاندارد توصیه‌ها در زمینه سنجش میزان تحرک و پتانسیل زتای سیستم‌های حاوی مواد زیستی مانند پروتئین، لیپوزوم و سایر ترکیبات آلی دارای ابعاد نانو ارائه شده است.

۸٫ استاندارد شماره ۲۱۱۹۸: فناوری نانو -آموزش سلامت وایمنی برای نیروی کار – راهنما
در این استاندارد دستورالعملی برای آموزش پایه‌ای نیروی کار در موضوع سلامت و ایمنی مرتبط با فناوری نانو ارائه شده است.

۹٫ استاندارد شماره ۲۱۲۰۶: فناوری نانو- راهنمای مشخصه‌یابی فیزیکو– شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی توکسیکولوژیک
این استاندارد راهنمایی برای مشخصه‌یابی فیزیکو شیمیایی نانواشیا ساخته شده و انبوهه‌ها و کلوخه‌ها 
آن‌ها با اندازه بزرگتر از ۱۰۰ نانومتر، برای آزمون‌های توکسیکولوژیک و به منظور ارزیابی و تفسیر اثر سمیت نانو اشیا تولیدی ارائه می‌کند.