انتقال اطلاعات کوانتومی میان دو الکترود

شرکت IBM موفق به ارائه روشی برای انتقال اطلاعات کوانتومی با استفاده از نانوسیم شده است. این پدیده برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی مفید است.

محققان شرکت IBM موفق به ارائه روشی شدند که در آن با استفاده از انتقال کوانتومی، می‌توان الکترون‌ها را از میان نانوسیم عبور داد و به الکترود مقابل رساند؛ بدون این که پراش الکترونی اتفاق بی‌افتد.
این گروه اقدام به شلیک الکترون از میان یک نانوسیم نیمه‌هادی III-V واقع روی بستر سیلیکونی کردند. این دستاورد محققان شرکت IBM می‌تواند برای ساخت ادوات کوانتومی مورد استفاده قرار گیرد؛ ادواتی که برای تولید مدارهای مجتمع در آینده به کار گرفته شده تا سامانه‌های محاسباتی قدرتمند و پیشرفته ایجاد شوند.
جوناس گوت، رهبر این تیم تحقیقاتی در شرکت IBM، نتایج یافته‌های این پروژه را در نشریه Nano Letters به چاپ رسانده است. او معتقد است که این پدیده یک حرکت بالستیک در مقیاس نانومتری است.
الکترون از یک الکترود شلیک شده و از میان نانوسیم عبور کرده و بدون پراش به الکترود مقابل می‌رسد. الکترود نقش راهنمای الکترون را ایفا می‌کند، به طوری که اطلاعات کوانتومی هر الکترون نظیر اسپین، ممنتوم و انرژی، بدون تغییر انتقال پیدا می‌کند.
گوت می‌گوید: «ما این کار را در محل تماس انجام دادیم که این دستاورد به ما اجازه می‌دهد تا شبکه‌ای برای الکترون‌ها بسازیم؛ جایی که اطلاعات کوانتومی می‌تواند به صورت کامل انتقال پیدا کند. چالش اصلی این است که ساختار هندسی کاملاً تعریف شده باشد، به طوری که هیچ پراشی در مقیاس نانو‌متری اتفاق نیافتد.»
گوت معتقد است که این روش قابل تولید انبوه است و می‌توان آن را با فرآیندهای الکترونیک استاندارد و CMOS منطبق کرد. برای ساخت یک کامپیوتر جهانی، انتقال کوانتومی از ضروریات خواهد بود. گوت می‌گوید: «اگر شما بخواهید از تمام ظرفیت فناوری اطلاعات کوانتومی استفاده کنید، باید همه چیز را به صورت بالستیک به هم متصل نمایید. یک سیستم کوانتومی که به این شکل ساخته شده، نسبت به سیستم‌های کلاسیک فضای محاسباتی بیشتری دارد. در صورت استفاده از این فناوری نانوسیمی که ما ارائه کردیم، می‌توان کامپیوترهای کوانتومی ساخت که در برابر خطا مقاوم هستند. این مزیت سیستم ما به روش‌های پیشین است.»