اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۲۵۹ برگزار شد

روز سه شنبه مورخ ۲۱ آذر ماه، کمیته استانداردسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۲۵۹، ۱۳۹۵با عنوان” فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)- روش آزمون” را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در راستای اهداف آموزش و ترویج به کارگیری استانداردهای ملی، در محل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی برگزار شد.

استاندارد و استانداردسازی یک سازوکار بسیار مهم جهت توسعه پایدار صنایع و فناوری های مختلف است. نقش استانداردسازی در کیفیت ارایه خدمات، بسیار تعیین کننده است. بنابراین تدوین و استقرار استانداردها امری حیاتی جهت توسعه پایدار فناوری های مختلف از جمله فناوری های پیشرفته نظیر نانوفناوری است. یکی از این حوزه ها تدوین و به کارگیری استانداردهای روش آزمون برای ایجاد اعتبار نتایج آزمایشگاهی و ایجاد وحدت رویه در انجام آزمون ها است.
در این راستا کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، در روز سه شنبه مورخ ۲۱ آذر ماه، اولین دور آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۲۵۹، ۱۳۹۵با عنوان” فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)- روش آزمون” را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه های SEM با هدف آموزش و ترویج به کارگیری روش آزمون و کالیبراسیون استاندارد و نحوه گزارش دهی در آزمایشگاه های ارائه دهنده خدمات آزمون SEM در سطح کشور، در محل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی برگزار شد.
در این نشست تخصصی الزامات و توصیه های استاندارد روش آزمون SEM برای مشخصه یابی نانومواد(بر مبنای استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۲۵۹، ۱۳۹۵) توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.