در نمایشگاه کتاب: عرضه شش‌گانه سیاست‌نگاری تجارب توسعه نانوفناوری در ایران

در نمایشگاه کتاب: عرضه شش‌گانه سیاست‌نگاری تجارب توسعه نانوفناوری در ایران

انتشارات کتاب فردا مجموعه شش‌گانه سیاست‌نگاری تجارب توسعه نانوفناوری در ایران (الگوی پیشرفت نانو) را در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای علاقه‌مندان عرضه می‌کند.

بیش از یک دهه از آغاز فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور در عرصه علم و فناوری نانو می‌گذرد. در طول این مدت مدل‌ها و روش‌های مختلفی برای پیشرفت در این حوزه طراحی و پیاده‌سازی شده که نتایج موفق آنها در سطح ملی و بین‌المللی بروز و ظهور یافته است. شناسایی این مدل‌ها و روش‌ها و مستندسازی آنها کمک زیادی به یادگیری موفقیت‌ها و درس‌گیری از شکست‌ها در فرایند توسعه آتی این فناوری در کشور می‌کند. همچنین می‌تواند الگویی برای حرکت در سایر حوزه‌های فناوری را در سطح ملی فراهم آورد. مستندسازی تجربیات فعالان فناوری‌نانو طی سال‌های گذشته انجام شده و بخشی از این الگوهای موفق در قالب شش کتاب مستندسازی شده است.

با حضور اندیشگاه سنای بنیاد توسعه فردا در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، مجموعه شش‌گانه سیاست‌نگاری تجارب توسعه نانوفناوری در ایران (الگوی پیشرفت نانو) در غرفه انتشارات کتاب فردا در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

ناﻧﻮ + کلسیم؛ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب و سیاست‌‌های ﺗﺮویج داﻧﺶآﻣﻮزی ﻧﺎﻧﻮ در ایران

ﺗﺎ… پتنت – رواﯾﺖ ﺗﺠﺎرب ﺣﻔﺎﻇﺖ از داراﯾﻰ‌های ﻓﮑﺮی ایران در ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ

راه سوم – رواﯾﺖ ﺗﺠﺎرب ﺷﺒﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ تجهیزات ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ در اﯾﺮان

الف تا ی؛ روایتی از ورود ایران به سیاست‌گذاری فناوری نانو

انگشت‌شمار تا بی‌شمار: روایت تجارب سیاست‌های حمایت از محققان فناوری نانو در ایران

شکافتن پیله: روایت تجارب و سیاست‌های استانداردسازی فناوری نانو در ایران

در این شش کتاب الگوهایی که منجر به موفقیت توسعه فناوری‌نانو در ایران شده تشریح شده‌اند.

 

انتشارات کتاب فردا درشبستان اصلی مصلی، بخش عمومی، راهرو ۱۵ غرفه ۱۷ میزبان علاقه‌مندان است.