اولویت‌دهی بالای کشورهای آسیایی به انتشار علوم نانو

اولویت‌دهی بالای کشورهای آسیایی به انتشار علوم نانو

در حالی که حدود ده درصد از کل انتشارات علمی سال ۲۰۱۹ به حوزه فناوری نانو اختصاص دارد، سهم انتشارات نانو از کل انتشارات ده کشور آسیایی بالای این مقدار میانگین است که نشان‌دهنده توجه خاص آسیا به انتشار علوم نانو است.

تا نیمه سال ۲۰۱۹ نزدیک به نود هزار مقاله مرتبط با فناوری نانو در پایگاه Web of Science نمایه شدند که این تعداد حدود ده درصد ازکل انتشارات علمی سال ۲۰۱۹ را تشکیل می‌دهند. همانند چند سال اخیر چین، آمریکا، هند، ایران و کره جنوبی ۵ کشور برتر در انتشار علوم نانو هستند.

نزدیک به ۶۰ درصد از کل انتشارات نانو متعلق به کشورهای آسیایی است که دلیل این امر اولویت‌دهی بالای کشورهای آسیایی به تولید و انتشار علوم نانو است.

شاخص سهم محلی، درصد مقالات نانوی یک کشور از کل مقالات آن کشور را نشان می‌دهد. براساس آمار استت نانو، نه کشور از ده کشور برتر در این شاخص آسیایی هستند و سهم آن‌ها بالاتر از میانگین سهم مقالات نانو از کل انتشارات نانو در سال ۲۰۱۹ است. کشورهای اروپایی نیز که ۲۴ درصد از انتشارات نانوی سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده اند در رده‌های بعدی قرار دارند.

سهم قاره های مختلف از انتشارات نانو در نیمسال اول ۲۰۱۹

سهم مقالات نانو از کل انتشارات دنیا برای کشورهای با بیش از ۵۰۰ مقاله در سال ۲۰۱۹