با آرزوی موفقیت روز افزون برای گروه صنعتی یاران و همچنین تلاش همگانی برای حفظ محیط زیست و آینده حیات خودمان و فرزندانمان