درود
پست ها با واژه ها روون تر نوشتہ شوند تا ما هم شیر کنیم در صفحہ ها خودمون