مطالعه ویروس‌ها با استفاده از دستگاه DLS

گزارشی توسط شرکت تستا منتشر شده که در آن از دستگاه DLS برای مطالعه ویروس‌ها در محیط کشت آزمایشگاهی استفاده شده است. آن‌ها در این پروژه نوعی ویروس آلوده‌کننده ماهی را بررسی کردند که خسارت زیادی به صنعت شیلات وارد می‌کند.

تستا آنالیتیکا سلوشنز (Testa Analytical Solutions) به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن جزئیات مربوط به استفاده از دستگاه تفرق نور پویا (DLS) برای مطالعه ویروس‌ها درج شده است.

این گروه به بررسی چهار نوع ویروس ماهی در محیط آزمایشگاهی پرداختند، ویروس‌هایی که می‌توانند آسیب‌های اقتصادی قابل توجهی را به جمعیت ماهی‌ها وارد کنند.

روش‌های سنتی مشاهده ویروس در محلول، تصاویری از ذرات بسیار کوچک را ارائه می‌دهد. در مقایسه با روش‌های رایج، این روش مبتنی بر دستگاه تفرق نور پویا، میانگین گروهی ذرات موجود در محلول را ارائه می‌دهد.

داده‌های ارائه شده توسط این شرکت با استفاده از دستگاه NanoBrook ZetaPALS مجهز به BI-MAS  به دست آمده است که قابلیت اندازه‌گیری ذرات را دارد.

نویسندگان این گزارش بحث درباره چگونگی تجزیه‌وتحلیل ذرات ویروسی در محیط آزمایشگاهی را چالش‌برانگیز می‌دانند، زیرا باید در سلول‌های حاوی آلبومین و دیگر پروتئین‌های کوچک مانند محلول سرم جنین گاوی این ویروس‌ها رشد کنند. هنگامی که ذرات ویروس از سلول آزاد می‌شوند، قطعات سلولی بزرگ بوده و می‌توان آن‌ها را با استفاده از سانتریفیوژ جداسازی کرد. اما پروتئین‌ها کوچک بوده و امکان زدایش آن‌ها از محیط وجود ندارد.

انتخاب دقیق پارامترهای توزیع با استفاده از دستگاه DLS به کاربر اجازه می‌دهد تا تعیین توزیع اندازه ذرات ویروس به طور واضح در حضور پروتئین‌های بسیار کوچک در محیط محلول انجام شود.

نتایج ارائه شده در این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که ذرات ویروس با ابعاد متوسط را می‌توان در نمودار توزیع شدت پراش (intensity weighted distribution) مشاهده کرد. با این وجود، عدم حضور این ذرات ویروسی در نمودار تعداد (number distribution) نشان از این واقعیت دارد که تعداد ویروس‌ها در مقایسه با پروتئین‌ها و مولکول‌های کوچک محیط کشت، کمتر است.

این دستگاه DLS که برای مطالعه ویروس‌ها به کار گرفته شده است، پلتفورمی برای تعیین پتانسیل زتا دارد که نانوذرات و کلوئیدها را در آب یا محلول‌های نمکی موردارزیابی قرار داده و پتانسیل زتا را مشخص می‌کند.