منسوجات تولیدشده از اسپان باند، پس از مصرف دور انداخته می‌شوند و با توجه به کاربرد گسترده این منسوجات در مصارف صنعتی، امکان انتقال میکروب‌ها و آلودگی‌ها به خارج از محل مصرف توسط این نوع پارچه وجود دارد. این که میکروب وعامل بیماری را انتقال بدهد که نمیتونه ویژگی انتی باکتریال داشته باشه باید عامل بیماری باتماس با پارچه از بین بره یا ضعیف بشه