راهنمایی برای شناسایی و مشخصه یابی نانومواد نقره در منسوجات

در نودمین اجلاسیه استانداردهای فناوری نانو، استاندارد «فناوری نانو – رهیافت‌های ترتیبی برای شناسایی و مشخصه‌یابی نانومواد نقره در منسوجات – راهنما» تصویب و برای انتشار آماده شد.

نودمین اجلاسیه کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو در روز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد و استاندارد «فناوری نانو – رهیافت‌های ترتیبی برای شناسایی و مشخصه‌یابی نانومواد نقره در منسوجات – راهنما» تصویب و آماده برای انتشار شد. این استاندارد با حمایت گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو و با مشارکت جمعی از اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه‌های مختلف به ویژه مواد و نساجی و کارشناسان ستاد توسعه فناوری نانو تدوین گردید.

منبع مورد استفاده برای تدوین این استاندارد ملی، استاندارد ASTM E ۳۰۲۵ می‌باشد. با تصویب این استاندارد، تعداد استانداردهای ملی کشور در حوزه فناوری نانو به ۱۱۱ عدد رسید.

این استاندارد نحوه استفاده از رهیافت‌های ترتیبی را برای شناسایی و مشخصه‌یابی نانومواد نقره در منسوجات مصرفی ساخته شده از الیاف مصنوعی و طبیعی ارائه می‌کند. این استاندارد شامل پارچه‌ها و اجزای آن مانند الیاف و نخ مورد استفاده در ساخت و تولید منسوجات مصرفی دارای نانومواد بر پایه نقره را می‌گردد. البته این استاندارد برای آنالیز نانومواد نقره موجود در ماتریس منسوجات غیرمصرفی و پوشش‌های نقره لایه نازک با فقط یک بعد در مقیاس نانو کاربرد ندارد.

این استاندارد به‌عنوان منبعی برای استفاده سازندگان، تولیدکنندگان، آنالیزکنندگان، سیاستگذاران، تنظیم‌کنندگان مقررات و سایر افراد مرتبط با منسوجات تدوین شده است. مفاد این استاندارد به‌طور ویژه برای اندازه‌گیری نانومواد نقره ارائه شده است، هر چند رهیافت ساختاریافته بیان شده در این استاندارد، برای سایر نانومواد مورداستفاده برای اصلاح و عمل آوری منسوجات نیز قابل استفاده است.