روش استاندارد برای تعیین مشخصات و اندازه‌گیری تعلیقه‌های نانوکربنی

روز دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۹ نود و سومین اجلاسیه کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو به صورت مجازی برگزار شد و استاندارد «فناوری نانو – تعلیقه‌های نانوکربنی – تعیین مشخصات و روش‌های اندازه گیری» تصویب و آماده انتشار شد.

نانولوله‌های کربنی به دلیل حوزه وسیع کاربرد آن مانند ماده تقویت‌کننده چندسازه، مخازن هیدروژن، ابرخازن‌ها، حسگرهای مولکولی و سوزن‌های پروب روبشی مورد توجه قرار گرفته‌اند. با افزودن درصدهای وزنی پایین نانولوله‌های کربنی می‌توان در خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی توده بهبود قابل ملاحظه‌ای را ایجاد نمود.

عملکرد نانومواد می‌تواند پس از تولید با تشکیل انبوهه‌ها یا کلوخه‌ها کاهش یابد. تعلیقه‌های حاوی نانولوله‌های کربنی چنددیواره، آن را پایدار می‌کند، از کلوخگی جلوگیری می‌کند و حین جابجایی آسیب به محیط را کاهش می‌دهد. این تعلیقه‌ها امروزه به‌صورت گسترده تأمین می‌شوند و نیاز به تعیین مشخصات آن‌ها وجود دارد. این مشخصات ارتباط بین بخش‌های موردنظر و تجاری کردن تعلیقه‌های نانولوله کربنی را تسهیل می‌کند و کمک می‌کند تا عملکردی ثابت در محصولات نهایی ایجاد شود.

نود و سومین اجلاسیه کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو در روز دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۹ به‌صورت مجازی برگزار شد و استاندارد «فناوری نانو – تعلیقه‌های نانوکربنی – تعیین مشخصات و روش‌های اندازه گیری» تصویب و آماده انتشار گردید. این استاندارد، مشخصاتی را تعیین می‌کند که در تعلیقه‌های حاوی نانولوله‌های کربنی چند دیواره باید اندازه گیری شود. این استاندارد شامل مشخصات ضروری و فرعی تعلیقه نانولوله کربنی و روش‌های اندازه گیری آن‌هاست.

برای تدوین این استاندارد ملی، استاندارد بین‌المللی ISO/TS ۱۹۸۰۸ مورد استفاده قرار گرفت که در سال ۲۰۲۰ توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) منتشر گردیده است. این استاندارد با حمایت گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو و با مشارکت متخصصانی از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه استاندارد در حوزه‌های مواد و فیزیک و کارشناسان ستاد توسعه فناوری نانو تدوین گردید.