روش آزمون استاندارد برای اندازه‌گیری فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات

استاندارد «فناوری نانو – فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات برای اکسایش NADH – روش آزمون» در نود و سومین اجلاسیه کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو مورخ دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۹ تصویب و آماده انتشار شد.

منبع مورد استفاده برای تدوین این استاندارد ملی، استاندارد ISO ۲۰۸۱۴ می‌باشد که در سال ۲۰۱۹ توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) منتشر گردیده است. این استاندارد با حمایت گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو و با مشارکت متخصصانی از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در حوزه‌های مواد و فیزیک و کارشناسان ستاد توسعه فناوری نانو تدوین گردید.

فعالیت‌های فوتوکاتالیستی مقیاسی از ظرفیت یک ماده برای ایجاد واکنش نورشیمیایی در شرایط تعریف شده است. با گسترش کاربرد نانومواد در صنایع گوناگون، یکی از ملاحظات پیش رو اثرات احتمالی آن‌ها بر سلامت انسان و محیط زیست به دلیل افزایش واکنش‌های شیمیایی زیان بخش در حضور نور (طبیعی و یا مصنوعی) است.

این استاندارد، روش اندازه‌گیری فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات معلق در محیط آبی در شرایط کار اندام‌شناختی (فیزیولوژیکی) است و به وسیله اندازه‌گیری اکسایش القائی فرابنفش نیکوتین آدنین دی نوکلوئتید هیدرات (NADH) انجام می‌شود. این روش اندازه‌گیری برای ارزیابی پتانسیل سمیت نوری نانومواد درنظر گرفته می‌شود و برای انبوهه‌ها و کلوخه‌ها نیز کاربرد دارد.