سلام
جالب بود.با ارزوی موفقیت…ضمنا درصورت حمایت وتمایل نظرات واختراعاتی برای حمایت وکمک به مردم موجودبحثی فنی در مورد اسپری ضد کرونا:

انشالله پروفایل فنی اسپری کرونا سیف موفق باشد