بسمه تعالی ایران اسلامی باید تمدن انسانی خودرا به دنیا ثابت نماید موفق وپایدارباشید .