واقعا چطور ممکنه ژورنال
international journal of environmental analytical chemistry
با ایمپکت ۳ مورد تایید ستاد حمایت از فناوری نانو قرار نمیگیره. اما مجلات علمی-پزوهشی داخلی جزو حمایت ستاد قرار میگیره؟
ایا کارشناسان ستاد مقالات منتشر شده در این زورنال که منتشر کنندش Taylor& Francis هستش رو بررسی کرده اند؟؟؟ این مجله، به جرات از معتبرترین مجلات علمی دنیاست، جزو ۵ تای اوله توی رنکینگ جهانی.