تصویب استاندارد ملی با عنوان “فناوری نانو _ توزیع اندازه ذره نانو بلورهای سلولزی”

در صد و بیست و چهارمین اجلاسیه کمیته ملی فناوری نانو سازمان استاندارد مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، استانداردی با عنوان “فناوری نانو _ توزیع اندازه ذره نانو بلورهای سلولزی” در حوزه فناوری نانو از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به دبیری خانم دکتر دارابی مطرح و به تصویب رسید.

با تصویب این استاندارد شمار استانداردهای ملی فناوری نانو به ۱۵۲ استاندارد رسید.

هدف از تدوین این استاندارد، تشریح روش‌هایی برای اندازه‌گیری توزیع‌های اندازۀ ذرۀ نانوبلورهای سلولزی با استفاده از میکروسکوپی نیروی اتمی و میکروسکوپی الکترونی عبوری است. این استاندارد پروتکلی برای پراکنش تجدیدپذیر ماده با استفاده از «امواج دهی فراصوتی» که با پراکندگی پویای نور ارزیابی می‌شود، ارائه می‌کند. این استاندارد آماده‌سازی نمونه برای میکروسکوپی، تهیۀ تصویر و تحلیل داده را شامل می‌شود.

این استاندارد روشی برای پراکنش تجدیدپذیر نانوبلورهای سلولزی خشک برای آماده‌سازی نمونه های میکروسکوپی شرح می‌دهد، پروتکل‌هایی برای تهیۀ تصویر در میکروسکوپی نیروی اتمی و الکترونی عبوری ارائه و روش‌های اجرایی تحلیل تصویر برای تعیین توزیع‌های اندازۀ ذره را به اختصار بیان می‌کند.
روش‌های ارائه شده با تحلیل نانوبلورهای سلولزی تولید شده با فرایندهای مختلف سازگار هستند و می‌توان با تنظیم روش‌های نهشت نمونه و پراکنش، آن‌ها را به نانوبلورهای سلولزی با سطح اصلاح شده گسترش داد. دو روش میکروسکوپی ذکرشده اطلاعات مکمل ارائه می‌دهند و از هر دو به‌طور گسترده‌ای برای تحلیل اندازۀ نانوبلورهای سلولزی استفاده شده است.