تصویب صد و پنجاه و سومین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان “فناوری نانو امپدانس (رهبندی) بدون برچسب برای ارزیابی برون تنی سمیت نانو مواد”

در صد و بیست و پنجمین اجلاسیه کمیته ملی فناوری نانو سازمان استاندارد مورخ ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، دو استاندارد در حوزه فناوری نانو مصوب گردید و آمار استانداردهای ملی به ۱۵۴ استاندارد رسید.

صد و پنجاه و سومین استاندارد ملی با عنوان “فناوری نانو  امپدانس (رهبندی) بدون برچسب برای ارزیابی برون تنی سمیت نانو مواد” با دبیری خانم دکتر منهاج در کمیته ملی تصویب شد.

هدف از تدوین این استاندارد توصیف روش آشکارسازی بدون برچسب و درلحظه برای سنجش‌های مبتنی بر سلول به منظور پایش غیرتهاجمی ارزیابی سمیت نانومواد در سلول‌های یوکاریوتی (هوهسته‌ای) و پروکاریوتی (پیش هسته‌ای) است.

این استاندارد براساس اطلاعات فعلی در مورد روش امپدانس الکتروشیمیایی است که بر اندازه‌گیری‌های نوری برای تعیین درجه زنده‌مانی یا سمیت سلولی تکیه نمی‌کند و همچنین اطلاعات کینتیکی غیرتهاجمی و با وضوح زمانی بالا را از طریق منحنی‌های رشد ثبت‌شده، ارائه می‌کند. بنابراین، روش امپدانس الکتروشیمیایی می‌تواند به‌عنوان یک سامانه‌ سنجش جایگزین برای مطالعه زنده‌مانی و سمیت NMs در شرایط برون‌تنی بدون هیچ تداخلی، استفاده شود. همچنین این استاندارد مطالعات بیشتری را در مورد حالت عمل (سمیت) یک نانوماده هدایت می‌کند.