ثبت پتنتی برای تولید فیلتر هوای آبگریز و مستحکم

ثبت پتنتی برای تولید فیلتر هوای آبگریز و مستحکم

شرکت هوکوتسو به تازگی پتنتی ثبت کرده است که مربوط به نوعی فیلتر هوا می‌شود. این فیلتر قادر به دفع آب بوده و از استحکام بالایی نیز برخوردار است. برای تولید این فیلتر از پارچه‌های نبافته حاوی الیاف شیشه و یک رزین اتصال‌دهنده کاتیونیک و همچنین سورفاکتنت و فلورورزین استفاده شده است. نسبت جرم جامد فلورورزین به سورفاکتانت کاتیونی بین ۳۰/۷۰ تا ۸۰/۲۰ است.

این پتنت با شماره US20230278008A1 به ثبت رسیده که مربوط به یک فیلتر هوا است. دانشمندان در این پتنت ادعا می‌کنند که فلوروورزین مورد استفاده در محیط فیلتر می‌تواند غیر یونی یا کاتیونی باشد. علاوه بر این، محیط فیلتر دارای محتوای جرم جامد از رزین اتصال دهنده کاتیونی، فلوروورزین و سورفاکتانت کاتیونی است که در کنار هم ۲ تا ۱۲ ٪ از کل محیط فیلتر را تشکیل می‌دهند.

پارچه بافته نشده مرطوب در محیط فیلتر شامل انواع مختلف الیاف شیشه‌ای است. این موارد شامل الیاف پشم شیشه‌ای با قطر ۱ تا ۱۰ میکرومتر، الیاف پشم شیشه‌ای با قطر کمتر از ۱ میکرومتر و الیاف شیشه‌ای خرد شده با قطر ۴ تا ۳۰ میکرومتر است.

علاوه بر این محیط فیلتر نیز ممکن است حاوی الیاف اتصال‌دهنده باشد. محتوای جرم جامد شامل الیاف اتصال‌دهنده، رزین اتصال‌دهنده کاتیونی، فلورورزین و سورفکتانت کاتیونی است.

این روش شامل تشکیل دوغاب فیبر شیشه‌ای در یک ورق مرطوب است. سپس ورق مرطوب با محلول آبی حاوی رزین اتصال دهنده کاتیونی، فلورورزین و سورفاکتانت کاتیونی آغشته می‌شود. سرانجام، ورق مرطوب آغشته به سوسپانسیون آبی خشک می‌شود.