معرفی‌گزارش زیرساخت‌های فناوری‌نانو در چین

در این گزارش برخی از دانشمندان معروفی که در پیشبرد اهداف این مراکز مشارکت دارند ودیدگاه آنها درباره فناوری‌نانو در چین، به طور خلاصه در قالب مصاحبه، ارائه شده است.

۲۵ آذر ۸۵- در حال حاضر چین در حال احداث مراکز