تصویب ضوابط ثبت و ورود ملزومات دارویی بر پایه‌ی فناوری نانو

دستورالعمل ضوابط ثبت و ورود ملزومات دارویی بر پایه‌ی فناوری نانو، پس از تصویب در کارگروه تخصصی مربوطه، مورد تایید کمیته‌ی فناوری نانوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

دستورالعمل ضوابط ثبت و ورود ملزومات دارویی بر پایه‌ی
فناوری نانو، پس از تصویب در کارگروه تخصصی مربوطه، مورد تایید کمیته‌ی
فناوری نانوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.

در این دستورالعمل، مدارک مورد نیاز جهت ثبت و تایید ملزومات دارویی پزشکی
بر پایه‌ی فناوری نانو مشخص شده و راهنمای خوبی برای تولیدکنندگان و
واردکنندگان این نوع محصولات خواهد بود.

برای دریافت فایل‌های این دستوالعمل روی موارد زیر کلیک نمایید.


  • ارزیابی پرونده مواد اولیه ملزومات دارویی-پزشکی بر پایه‌ی فناوری نانو


  • ارزیابی پرونده محصول نهایی ملزومات دارویی -پزشکی تهیه شده بر پایه‌ی
    فناوری نانو