رقابت بخش سلامت فناوری نانو در کشور انگلیس

کمیته راهبرد فناوری با همکاری کمیته تحقیقات علوم فیزیک و مهندسی (EPSRC) کشور انگلیس، در قالب حمایت‌های مالی، بالغ بر ۹ میلیون پوند در حوزه راهکارهای مبتنی بر علم و فناوری‌نانو در بخش سلامت سرمایه‌گذاری می‌کند.

کمیته راهبرد فناوری با همکاری کمیته تحقیقات علوم فیزیک و مهندسی (EPSRC) کشور
انگلیس، در قالب حمایت‌های مالی، بالغ بر ۹ میلیون پوند در راستای حمایت از نوآوری
و کسب‌های حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در حوزه راهکارهای مبتنی بر علم و
فناوری‌نانو در بخش سلامت سرمایه‌گذاری می‌کند.

در چارچوب این رقابت، از کاربردهای کسب‌ و کارهای حاصل از پروژه‌های مشترک در زمینه
رسانش هدفمند عامل‌های درمانی و تشخیص‌های مبتنی بر علم و فناوری‌نانو حمایت خواهد
شد.

هدف از این سرمایه‌گذاری، کمک به تضمین پیشگامی کشور انگلیس جهت پذیرش این فناوری‌های
نوین و رفع چالش‌های اساسی این کشور در بخش جهانی سلامت از طریق تبدیل ایده‌های
دانشگاهی و تجاری‌سازی آنها با اتکا بر ایجاد زنجیره‌های ارزش در حوزه کسب و کارهای
نوآور است.

این کمیته راهبرد فناوری، بالغ بر سه میلیون پوند برای جلب مشارکت کسب و کارها
سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این در حالی است که EPSRC نیز حدود شش میلیون پوند برای
حمایت از مشارکت نهادهای دانشگاهی سرمایه‌گذاری خواهد نمود.

رقابت بخش سلامت مبتنی بر فناوری نانو مقیاس در روز اول نوامبر سال ۲۰۱۱ آغاز خواهد
شد.