این خبر در روز ۲۵ خرداد در سایت ستاد منتشر شده بود