با توجه به ورود به قرن جدید وظهور ویروس ها وباکترى هاى جدید وبیمارى زا که عوارض جبران ناپذیرومرگ هاى بسیارى را رقم میزند دنیا نیاز به اینچنین فن آوریهایى دارد .
در همینجا از دست اندرکاران این ابداع که حاصل زحمات شبانه روزى درحوزه علم نانو میباشد تشکر مینمایم به امید موفقیت هاى بیشتر