باسلام درایران برای ثبت کشف واختراع هزینه زیاد می خواهد اگر ارزان باشد ثبت اختراع درایران زیاد می شود .